Regulaminy i dokumenty

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, OFERTA, DOKUMENTY, PŁATNOŚCI, UBEZPIECZENIE

 1. Przed wypełnieniem elektronicznego zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo z siedzibą w Rzeszowie (zwane dalej Organizatorem) Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika niepełnoletniego lub Uczestnik (będący osobą pełnoletnią) zwany dalej Zleceniodawcą powinien zapoznać się z treścią regulaminu, warunkami ubezpieczenia NNW oraz ze szczegółową ofertą imprezy. 
 1. Szczegółowa oferta wszystkich imprez organizowanych przez Stowarzyszenie znajduje się na stronie: www.sokolegniazdo.pl. Program poszczególnych imprez może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć, itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania. 
 1. Pełna rezerwacja zgłoszenia w udziale w imprezie następuje po wpłacie zaliczkiw kwocie ustalonej przez Organizatora. 
 1. Zleceniodawca zobowiązany jest podać prawidłowe dane swoje i dziecka w celu kontaktu i ubezpieczenia. 
 1. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją imprezy Zleceniodawca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora. 
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia określonego w ofercie, przy czym w terminie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, Zleceniodawca wpłaca zaliczkę w wysokości minimum 300 złotych. Pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu Zleceniodawca jest zobowiązany wpłacić całkowitą należność jednorazowo w ciągu 7 dni, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem właściwego Turnusu. Osoby, które nie uiszczą całej kwoty udziału w imprezie do dnia wyjazdu nie są kwalifikowane. 
 1. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wpłaci zaliczki lub wynagrodzenia we wskazanym wyżej terminie Uczestnik zostaje wpisany na listę rezerwową i Organizator nie zapewnia mu udziału w imprezie, a obowiązujące w momencie zawierania umowy promocje zostają anulowane. 
 1. Organizator okresowo ogłasza na stronie internetowej www.sokolegniazdo.pl. akcje promocyjne. Skorzystanie z rabatu jest możliwe tylko wówczas, gdy Zleceniodawca dopełni wszystkich warunków określonych w promocji. Do warunków tych należą m.in.: określony termin dokonania rezerwacji, dokonywanie wszystkich wpłat w terminach wyznaczonych regulaminem. 
 1. Wpłaty lub wynagrodzenia za udział w imprezie należy dokonywać na poniższe konto wraz z odpowiednim tytułem przelewu:

      Stowarzyszenie Sokole Gniazdo, ul. Karpińskiego 9, 35-201 Rzeszów

      nr rach. 81 1140 2004 0000 3002 7979 3271

      Tytuł przelewu: Składka programowa, data turnusu, imię i nazwisko dziecka

      Przykład. Składka programowa, 23-03.07.2019, Anna Nowak 

 1. Brak wpłaty zaliczki lub wynagrodzenia w wymaganych terminach oraz właściwie wypełnionej karty kwalifikacyjnej Uczestnika traktowane jest jako rezygnacja z udziału w imprezie. 
 1. Warunkiem wpisania Uczestnika na listę uczestników imprezy jest doręczenie Organizatorowi przez Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika wypełnionej karty kwalifikacyjnej dziecka. 
 1. Jeżeli po dostarczeniu karty kwalifikacyjnej Organizatorowi nastąpią zmiany w stanie zdrowia Uczestnika, Zleceniodawca ma obowiązek przesłania zaktualizowanej karty. 
 1. Dostarczona karta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, zostaje przedłożona przez Organizatora lekarzowi/ratownikowi współpracującemu z Organizatorem. Po zasięgnięciu opinii lekarza/ratownika Organizator podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w wypoczynku. W przypadku dostarczenia karty dopiero w dniu przyjazdu na wypoczynek i stwierdzeniu w niej przez Kierownika imprezy, lekarza lub pielęgniarkę chorób, uczuleń, bądź informacji udzielonej przez Rodziców/Opiekunów wywołującej uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników. W tym przypadku Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania Uczestnika na własny koszt z miejsca wypoczynku. 
 1. Organizator dokonuje ewentualnych zwrotów (wynikających np. z nadpłaty, zmiany postanowień umowy, rezygnacji lub odwołania transportu itp.) należnych Zleceniodawcy w ciągu 21 dni od dnia potwierdzenia zaistnienia konieczności zwrotu. 
 1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi wypoczynku ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 
 1. Wszystkie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo odbywają się przy grupie minimum 10 osób. Odwołanie imprezy z powodu braku wymaganego minimum Uczestników może nastąpić nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli brak wymaganej liczby osób dotyczy wyjazdu/przyjazdu z danego miasta odwołanie transportu może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
 1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że:

– Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń kadry instruktorskiej, stosowania się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie, do przestrzegania przepisów prawa na terenie kraju i w krajach odbywania się imprezy,

– Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu oraz palenia tytoniu lub zażywania i posiadania środków odurzających,

– Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć

– Telefony komórkowe są od pierwszego dnia wyjazdu przetrzymywane w depozycje i wydawane raz dziennie w przerwie po obiedniej na maksymalny czas 1 godziny. I oddawane ostatecznie ostatniego dnia wyjazdu. 

 1. Organizator w przypadku rażącego niestosowania się Uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej, a zwłaszcza w przypadku spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników wypoczynku. O podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Zleceniodawcę. W tym przypadku Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika na własny koszt, przy czym Zleceniodawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu wynagrodzenia należnego Organizatorowi za niewykorzystaną część wypoczynku. 
 1. Prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników wypoczynku dotyczy także sytuacji, w których Uczestnik utrudnia sprawne realizowanie programu i naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Zleceniodawca. 
 1. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika w mieniu Organizatora, jak i w mieniu osób trzecich. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze pozostawione przez Uczestnika podczas imprezy. 
 1. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, siła wyższa, itp. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny lub odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (np. działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, zmiana cen paliw, decyzje władz państwowych, brak wymaganego minimum Uczestników, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników wyjazdu, itp.) ma jednak obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika imprezy niezwłocznie. Zleceniodawcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie ani odsetki. W okresie 30 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w ofercie nie może być podwyższona. 
 1. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z placówki Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. 
 1. Za rzeczy wartościowe zagubione, zniszczone, skradzione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 II. REZYGNACJA 

 1. Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora np. zmiana istotnych warunków Oferty (termin, miejsce lub standard zakwaterowania). 
 1. W momencie rezygnacji z imprezy Uczestnik ma obowiązek powiadomić pisemnie/mailowo o rezygnacji Organizatora. Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę dostarczenia pisemnego oświadczenia/maila do Organizatora. 
 1. Organizator zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia Uczestnika dotyczącego rezygnacji z imprezy. Brak potwierdzenia równoznaczny jest z nieotrzymaniem przedmiotowego oświadczenia. 
 1. W przypadku niepowiadomienia Organizatora o rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za imprezę. 
 1. Rezygnacja spowodowana chorobą, urazem, itp. zgłoszona w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy traktowana jest na zasadach określonych w pkt. 32 – 33 niniejszego regulaminu. 
 1. Rezygnacja spowodowana chorobą, urazem itp. zgłoszona w terminie powyżej 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim rozpatrywana jest indywidualnie. 
 1. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z udziału w imprezie Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie odpowiadającej do:

– 20% wartości umowy w razie rezygnacji w terminie powyżej 50 dni przed rozpoczęciem imprezy,

– 30% wartości umowy w razie rezygnacji pomiędzy 50 a 35 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

– 40% wartości umowy w razie rezygnacji pomiędzy 34 a 20 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

– 50% wartości umowy w razie rezygnacji pomiędzy 19 a 10 dniem przed rozpoczęciem imprezy,

– 70% wartości umowy w razie rezygnacji w terminie poniżej 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, jednak nie większej niż faktycznie poniesione koszty.

– 100 % wartości umowy w razie rezygnacji z imprezy w trakcie jej trwania. 

 1. W przypadku konieczności rezygnacji z imprezy Zleceniodawca może przenieść wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu zawartej umowy ze Stowarzyszeniem na osobę spełniającą warunki udziału w danej imprezie. Spełnianie warunków, o których mowa musi zostać uzgodnione z Organizatorem imprezy (dotyczy to m.in. wieku i płci Uczestnika, transportu, itp.). Przeniesienie uprawnień wynikających z umowy może odbyć się maksymalnie do 2 tygodni przed rozpoczęciem turnusu.

 III. REKLAMACJE 

 1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczeń lub realizacji programu przyjmowane są w biurze Organizatora na piśmie w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Reklamacja powinna zawierać datę oraz podpis potwierdzający przyjęcie pisma przez Organizatora lub Agenta. 
 1. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia i udzielenia Klientowi odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji w formie pisemnej. 

IV. OPIEKA MEDYCZNA, KARTA KWALIFIKACYJNA, ZACHOROWANIA 

 1. Przez pojęcie opieki medycznej wymienionej w oferowanych świadczeniach w ramach imprezy rozumie się pomoc doraźną w przypadku zdarzeń, zachorowań następujących w trakcie i miejscu trwania imprezy, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia Uczestników oraz orzeczeniem o zdolności do dalszego uczestnictwa w imprezie. Rodzice/Opiekunowie dziecka będącego w trakcie jakiegokolwiek leczenia biorą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne powikłania zdrowotne wynikłe podczas trwania obozu. 
 1. Rodzice/Opiekunowie dziecka przewlekle chorego, obarczonego dysfunkcjami, dziecka posiadającego silną alergię, dziecka, które w czasie krótszym niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy doznało złamania, itp. zgadzają się na jego wyjazd z pełną odpowiedzialnością i świadomością ewentualnych zagrożeń. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas trwania imprezy, np. wyjazd z imprezy spowodowany chorobą, złamaniem, tęsknotą dziecka, itp. i w takich wypadkach nie zwraca żadnych kosztów. 
 1. Opieka medyczna dotyczy wszystkich Uczestników, którzy podlegają ubezpieczeniu w NFZ. 
 1. W sytuacji, w której Uczestnikowi udzielona zostaje pomoc lekarska, w wyniku której lekarz wystawia receptę, koszt zakupu leków ponoszą Rodzice/Opiekunowie Prawni dziecka. Organizator przedstawia Zleceniodawcy paragon, na podstawie którego Zleceniodawca dokonuje przelewu na konto Organizatora. 
 1. W przypadku braku możliwości skorzystania z porady lekarskiej w ramach NFZ Organizator kontaktuje się ze Zleceniodawcą. Jeżeli Zleceniodawca wyrazi zgodę na skorzystanie z prywatnej porady lekarskiej, będzie ponosił koszty wizyty na podstawie dokumentu wystawionego przez lekarza. 
 1. Rodzice lub Opiekunowie Prawni Uczestnika imprezy mają obowiązek zaznaczyć w karcie kwalifikacyjnej wszelkie dysfunkcje dziecka. W przypadku ukrycia jakichkolwiek wad psychicznych lub fizycznych utrudniających sprawowanie opieki nad Uczestnikiem imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z tego tytułu. 
 1. W przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad Uczestnikiem obozu z powodu zachorowania, bądź konieczności umieszczenia go szpitalu Rodzic/Opiekun Prawny ma obowiązek przejęcia opieki nad dzieckiem w ciągu 24 godzin. 

V. POSIŁKI, ZAKWATEROWANIE 

 1. Organizator zapewnia w ramach organizowanych wyjazdów, posiłki zgodnie z ofertą na stronie internetowej (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

Uwaga: Godziny posiłków ze względu na specyfikę pracy z Uczestnikami mogą być ruchome. 

 1. Organizator kwateruje Uczestników wyjazdów według podanej na stronie oferty:

– obozów, biwaków i innych wyjazdów letnich – w namiotach: tzw. dychach, namiotach turystycznych, wiatach, schroniskach, ośrodkach i pensjonatach, chyba że warunki zakwaterowania dla danej imprezy stanowią inaczej,

– zimowisk, biwaków zimowych – w pokojach wieloosobowych, ośrodkach, schroniskach i pensjonatach, chyba że warunki zakwaterowania dla danej imprezy stanowią inaczej. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA, SZCZEGÓŁY TRANSPORTU WŁASNEGO LUB ZORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE.

 TRANSPORT ZORGANIZOWANY I WŁASNY, UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA. 

 1. Transport główny z poszczególnych miejscowości wymienionych w ofercie Stowarzyszenia odbywa się przy grupie minimum 7 osób. Pomimo wskazania konkretnych miast w tabelach transportowych, np. Warszawa, Kraków, miejsce zbiórki/wyjazdu może mieć miejsce poza granicami miasta (do 30 km). Podyktowane jest to koniecznością uniknięcia utrudnień komunikacyjnych w centrach miast. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu głównego w przypadku zbyt małej liczby Uczestników wyjeżdżających z danego miasta – poniżej 7 osób. W takim przypadku biuro proponuje transport z najbliższej miejscowości, z której organizowany jest transport lub umożliwia Zleceniodawcom transport własny lub proponuje negocjację ceny transportu, która umożliwi wyjazd nawet w przypadku liczby osób mniejszej niż 7. 
 1. Organizator ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę w trakcie zapisu o wszelkich możliwych transportach. 
 1. W przypadku odwołania transportu głównego ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników i zastąpienia go transportem alternatywnym opłata pozostaje zgodna z cenami w ofercie Organizatora. 
 1. Organizator przyjmuje prośby dotyczące zmiany transportu (miejsca wyjazdu/powrotu) tylko i wyłącznie na piśmie (drogą e-mailową), najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia imprezy. Organizator wywiązuje się z nich w miarę możliwości. Przyjęcie e-maila z prośbą o zmianę transportu musi zostać potwierdzone. Organizator nie dokonuje żadnych zmian na podstawie rozmów telefonicznych. 
 1. Zleceniodawca może zrezygnować z transportu organizowanego przez Organizatora najpóźniej w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Rezygnacja musi mieć formę pisemną/mailową i jej odbiór musi zostać potwierdzony przez Organizatora. 
 1. Rezygnacja przesłana w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy równoznaczna jest z koniecznością poniesienia koszów transportu. 
 1. Stawki za organizację transportu wskazane w ofercie obejmują koszt transportu w obie strony. Zleceniodawca może skorzystać z transportu w jedną stronę. Wysokość opłaty nie ulega zmianie. 
 1. Transport może odbywać się autokarem, busem, PKS lub PKP, w szczególnych przypadkach samochodem osobowym. 
 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przewóz Uczestnika imprezy prywatnymi samochodami pracowników Organizatora w trakcie trwania imprezy (dotyczy to przede wszystkim konieczności przetransportowania Uczestnika do najbliższego ośrodka zdrowia, ale może też mieć miejsce w innych nadzwyczajnych sytuacjach). 
 1. Organizator zastrzega, że transport w każdą stronę (wyjazd/powrót) może odbywać się innym środkiem transportu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami innych przewoźników oraz odmową rezerwacji miejsc w przedziałach. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania na trasie przejazdu przesiadek. 
 1. W przypadku dokonywanej na prośbę Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika imprezy zmiany miejsca wsiadania lub wysiadania na trasie przejazdu innego niż ogłoszona przez Organizatora, Organizator nie odpowiada za ewentualne komplikacje wynikające ze zmiany miejsca wsiadania/wysiadania. 
 1. Miejsce zbiórki w danej miejscowości może ulec zmianie. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie zbiórki oraz o godzinie powrotu z imprezy będą dostępne w biurze organizatora lub u partnera najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
 1. Podane przez Organizatora godziny w rozkładzie jazdy mogą ulec zmianie ze względu na utrudnienia na drogach, złe warunki atmosferyczne, siłę wyższą lub inne sytuacje, na które Organizator nie ma wpływu. 
 1. Zleceniodawca zobowiązany jest na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy do sprawdzenia u Organizatora lub biur współpracujących szczegółów dotyczących wyjazdu z wybranej miejscowości. 
 1. Na Uczestników naszych imprez na zbiórkach czekamy do 15 minut. 
 1. Jeżeli Uczestnik imprezy nie skorzysta z transportu w wyniku spóźnienia się na zbiórkę nie może być to powodem do jakichkolwiek roszczeń oraz zwrotów poniesionych kosztów. 
 1. Informacje nt. miejsca i godziny odbioru dziecka dostępne będą u Organizatora lub biur współpracujących na 3 dni przed datą zakończenia imprezy. Wszystkich Rodziców/Opiekunów prosimy o punktualny odbiór dzieci. Miejsca wysiadania naszych Uczestników, to często tylko przystanek w dalszej drodze – punktualny odbiór dzieci bardzo usprawni naszą pracę i pozwoli pozostałym Uczestnikom dotrzeć do domu na czas. W razie niepunktualnego odbioru Uczestnika, Organizator może obciążyć Zleceniodawcę kosztami wynikłymi ze opóźnienia. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odjazdów i przyjazdów oraz zmiany środka transportu, przy czym zobowiązany jest wówczas powiadomić Klientów lub Agentów najpóźniej 12 godzin przed terminem wyjazdu/przyjazdu. 
 1. Transport odbywa się pod opieką wychowawców. 
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się dopilnować, aby Uczestnik posiadał przy sobie ważną legitymację szkolną lub inny dokument upoważniający do zniżki na dany środek transportu. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi wszelkie wynikłe z takiego zaniechania koszty ponosi Zleceniodawca. 
 1. Telefon alarmowy w czasie odbywających się transportów jest telefonem komórkowym do pracownika biura, który będzie udzielał wszelkich informacji. 
 1. Telefony podawane przez Organizatora do wychowawców jadących z Uczestnikami imprez w transportach są dostępne tylko i wyłącznie w trakcie trwania transportu. Wszelkich informacji o organizacji danej imprezy oraz transportu udziela Organizator pod numerami telefonów podanymi w zakładce „Kontakt” na stronie Organizatora. 
 1. Uczestnik imprezy powinien posiadać bagaż składający się z:

– plecak duży (prosimy nie zabierać walizek), którego waga nie powinna przekraczać 20 kg.

– plecak mały do 35l/5 kg,

– w przypadku imprez zimowych – narty lub snowboard, buty, kask – w pokrowcach z opisem. 

 1. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia innego bagażu dodatkowego w przypadku braku miejsca w lukach bagażowych. 
 1. Uczestnik powinien przestrzegać i stosować się do przepisów przewozu określonych przez danego przewoźnika. Za wszelkie zniszczenia w trakcie trwania transportu odpowiadają Opiekunowie Prawni Uczestnika imprezy. 
 1. Za rzeczy pozostawione podczas trwania transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transport odbywał się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego. 
 1. W przypadku korzystania przez Zleceniodawcę z opcji transportu własnego, Zleceniodawca jest zobowiązany do przybycia wraz z Uczestnikiem do wskazanego w umowie ośrodka w dniu rozpoczęcia wypoczynku pomiędzy godziną 10.00 a 15.00 oraz odbioru Uczestnika i opuszczenia ośrodka w dniu zakończenia wypoczynku do godziny 15.00. W obu przypadkach Zleceniodawca zobowiązany jest do zgłoszenia się u Kierownika imprezy bądź wychowawcy dyżurnego w celu odnotowania przyjazdu w dniu rozpoczęcia imprezy/wyjazdu w dniu zakończenia imprezy. 
 1. Jeżeli Rodzice/Opiekunowie życzą sobie odebrać dziecko przed dniem zakończenia imprezy zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie drogą mailową pracowników Organizatora najpóźniej dwa dni przed datą odbioru. 
 1. W przypadku, gdy Zleceniodawca zamierza powierzyć odbiór Uczestnika innej osobie, zobowiązany jest udzielić pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej dane personalne tej osoby, numer jej dowodu osobistego, dane personalne Uczestnika, wyraźny podpis Rodzica/Opiekuna. Kopia upoważnienia powinna zostać dostarczona do biura Organizatora drogą mailową, pocztową, faksem bądź osobiście najpóźniej dzień przed zakończeniem wypoczynku. Ponadto osoba upoważniona winna złożyć oryginał upoważnienia u Kierownika imprezy. 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 1. Organizator zaleca podpisywanie imieniem i nazwiskiem wartościowej odzieży dziecka. 
 1. Organizator odsyła pozostawione i zidentyfikowane rzeczy na koszt odbiorcy w ciągu 14 dni. 
 1. Odwiedziny Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestnika imprezy odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu kierownika obozu, poza miejscem zakwaterowania i odbywania zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
 1. Ze względów bezpieczeństwa zabraniamy zabierania przez uczestników obozów urządzeń elektrycznych typu suszarka, prostownica, lokówka, grzałka, czajnik, itp. 
 1. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielanych przez Agentów, przedstawicieli lub inne osoby, a odbiegających od postanowień określonych w niniejszej umowie. 
 1. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika wyrażają zgodę na:

– Udział Uczestnika w imprezie oraz we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych wymienionych w ofercie Stowarzyszenia.

– Poddanie Uczestnika badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik spożywał alkohol lub zażywał narkotyki czy substancje o podobnym działaniu, przy czym Organizator zawsze będzie starał się skontaktować uprzednio z Rodzicami/Opiekunami Uczestnika.

– Wykorzystanie zdjęć lub filmu z jego udziałem zrobionych w trakcie trwania imprezy w materiałach reklamowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji (m.in. katalogi, ulotki, strony internetowe, strona fanpage Facebook). 

 1. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestnika imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć lub filmów zrobionych przez Uczestnika w trakcie trwania imprezy i udostępnionych przez Uczestnika kadrze imprezy, w materiałach reklamowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji (m.in. katalogi, ulotki, strony internetowe, strona fanpage Facebook). 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy na 10 dni przed rozpoczęciem z braku wymaganego minimum Uczestników, na 1 dzień przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych – decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej; Zleceniodawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty. 
 1. Organizator oświadcza, że wypoczynek zgłaszany jest do właściwego kuratorium oświaty. 
 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Stowarzyszenie Sokole Gniazdo informuje, iż:

a ) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Sokole Gniazdo,   Karpińskiego 9, 35-201 Rzeszów, mail biuro@sokolegniazdo.pl, telefon 733 222 341.

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją oferty w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

c) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą księgową, medyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.

e) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

f)  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

g) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do dokonania rezerwacji i w związku z nim dopełnienia odpowiednich czynności organizacyjnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie rezerwacji.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Sokole Gniazdo 2023